Home Iszlám Hittan A hat alap: a tudás és a tudósok jellemzése

A hat alap: a tudás és a tudósok jellemzése

2011. január 7.

 A hat alap: a tudás és a tudósok jellemzése

A dicsőség egyedül Allahot illeti, és áldás és békesség azzal, aki után nem jött több próféta…

A legfontosabb dolog, amit kötelező egy muszlimnak megismernie, az a hat alap, amelyet a magasztos Allah maga mondott a kinyilatkozása során a Könyvében és a prófétája – Allah dicsérje és üdvözítse – a szunnában. Az első háromról már beszéltünk a korábbi prédikációk során. Most pedig a negyedikről esik majd szó, és ez nem más, mint a tudás és a tudósok jellemzése. És azoké, akik hozzájuk hasonlítanak csupán, de nem tartoznak közéjük. A magasztos Allah ezt az alapot a Tehén fejezet elején megemlítette mondva: (Ó Izrael fiai! Emlékezzetek arra a kegyemre, amit nektek adtam, és tartsátok be az ígéreteteket én is betartom az ígéretemet….* Ó Izrael fiai! Emlékezzetek a kegyemre, amit nektek adtam és arra, hogy kiválasztottalak titeket a teremtmények közül) Korán, 2: 40-47. Ezt magyarázza és pontosítja az a sok hagyomány, amit az egyszerű átlagember is könnyen megért. Majd ez hirtelen fordulatot vett, és a tudás és az értelem a bidá és a tévelygés lett. A legjobb dolog számukra: az igazság hazugsággal keverése! Majd azt a tudást, amit Allah kötelezővé tett a teremtmények számára, és amit dicsért, mára már csak hitetlen vagy bolond ejtheti ki száján. A tudós pedig az lett, aki azt tagadja, azzal ellenséges és attól szorgalmasan óva inti a többieket!

Ez a negyedik alap: a tudás és a tudósok jellemzése, és azoké, akik hozzájuk csupán hasonlítanak, de valójában nem tartoznak közéjük. A tudás alatt itt természetesen a vallási tudást értjük, ami pedig: az a tudás, amit a magasztos Allah adott a küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse –, ami bizonyíték és útmutatás. A magasztos Allah mondta: (Mondd: egyenlők-e azok, akik tudnak, és akik nem? Bizony, csupán a tudósok emlékeznek) Korán, 39: 9. A próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Akivel Allah jót akar, azzal megérteti a vallását.” A két hiteles hagyománygyűjteményben található. Azt is mondta a próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –: „A tudósok bizony a próféták örökösei. A próféták pedig nem hagytak aranyat vagy ezüstöt örökbe, csupán a tudást hagyták örökül. Aki azt megszerzi, az óriási szerencsére lel”. Ahmed és Al-Tirmidzí, Al-Albání pedig hitelesítette. És az is köztudott, hogy a próféták csupán vallási tudást hagytak hátra, nem mást.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az iszlám elutasítja a világi tudományokat, mint az orvoslást, a mérnökséget és a hasonló földi tudományokat. Ám ezeknek haszna kétélű: ha Allah imádatára ösztönöz és a vallás győzedelmét elősegíti, ráadásul az ország és az emberek hasznára is válik, akkor ennek megszerzése megengedett, sőt esetenként kötelező is lehet. Ellenben, ha a bűnre segít és a romlást terjeszti elő, akkor az rossz és tilos. Ami tehát a jó eszköze, az maga is jó, ami viszont a rossz eszköze, az maga is rossz. Ha pedig se ennek se annak nem eszköze, akkor az csupán időpazarlás.

A vallási tudásnak rengeteg értéke és haszna van. Ilyen: a magasztos Allah felemeli a tudósokat az e- és a másvilágon egyaránt. Azt mondta Allah a magasztos: (Allah felemeli azokat közületek, akik hisznek, és akik tudást kaptak fokozatokkal. Allah bizony jól ismeri azt, amit tesztek) Korán, 58: 11. És azt is mondta: (…fokozatokkal felemeljük azt, akit akarunk…) Korán, 12: 76. Zejd ibn Eszlem azt mondta: „ez bizony a tudás, amivel Allah azt emel fel az evilágon, akit csak akar”. A tudósok tehát az evilágon is és a túlvilágon is magasabb rangot kapnak Allahtól. Ők a korona nélküli királyok. Muszlim hiteles hagyománygyűjteményében található, hogy Náfi ibn Abdulhárith találkozott Omar ibn Al-Khattábbal – Allah elégedettsége vele – Oszfánban. Omar Mekka vezetőjének nevezte ki őt. Azt kérdezte Omar tőle: Kit neveztél ki a völgy vezetőjének? Azt felelte: Ibn Abzát. Azt kérdezte: Ki Ibn Abzá? Azt felelte: Egy a szolgák közül. Azt kérdezte: Egy szolgát tettél meg vezetőjükül? Azt mondta: Allah Könyvét kívülről tudja és az öröklés tudósa. Omar – Allah elégedettsége vele – azt mondta: A Prófétátok – Allah dicsérje és üdvözítse – bizony azt mondta: – Allah elégedettsége vele – a Könyv által felemel egyeseket, míg másokat lealacsonyít”.

Értéke még ez a próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – öröksége, mint ahogy az a korábbi hagyományból kiderült. A tudósok a próféták örökösei, a próféták pedig sem aranyat sem ezüstöt nem hagytak örökül, csupán a tudást hagyták örökségbe. Aki ezt megszerzi, az bizony óriási szerencsére lel.

Értéke továbbá, hogy csupán ez marad meg az ember halála után, ahogy ez a hiteles hagyománygyűjteményben Muszlimnál fellelhető Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közlésében, hogy a próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Ha az ember meghal, akkor a tettei megszakadnak, kivéve hármat: kivéve a folyamatos adományt, vagy a hasznos tudást, vagy vallásos gyermeket, aki fohászkodik érte”.

Értéke azonkívül, hogy a próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – egynek tette azon két kegy közül, amelyet irigyelni lehet: a tudás megszerzése és annak gyakorlása, valamint a gazdag, aki vagyonát az iszlám szolgálatába állítja. Ez a két hiteles hagyománygyűjteményben található Abdullah ibn Maszúd – Allah elégedettsége vele – közlésében, hogy a próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Nem szabad irigykedni, csupán két dolgot tekintve: azt a férfit, akinek Allah vagyont adott, amit aztán az igazság útján költött el, és azt a férfit, akinek Allah bölcsességet adott, ami alapján ítélkezik, és amit tanít”.

A tudás értéke még, hogy ez olyan fény, amelyet az Isten szolgája, ha használ, megtudhatja, hogyan is imádja Urát, miként viselkedjen másokkal, így tehát az imádata és mindennapja során bölcsen tud viselkedni. Azt mondta a magasztos Allah: (Aki az Ura általi útmutatást követi olyan-e, mint az, akinek díszessé lett téve a rosszcselekedete, és a kényeit követte?) Korán, 47: 14. És azt: (…mondd: egyenlők-e azok, akik tudnak, és akik nem? Csupán az okosok emlékeznek.) Korán, 39: 9.

A tudás értéke továbbá, hogy a tudós olyan fény, amellyel helyes útra térhetnek az emberek a világi és vallási dolgaik terén. Ha megszaporodnak a tudósok, megfogyatkozik a tudatlanság, de ha megcsappannak a tudósok, elszaporodik a tudatlanság. Ezt fellelhetjük a két hiteles hagyománygyűjteményben (az itteni idézet pedig Muszlimé), amit Abdullah ibn Amr – Allah elégedettsége vele – mondott: Hallottam Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólni: „Allah bizony nem úgy csökkenti a tudást, hogy az emberektől veszi azt el, hanem úgy, hogy elragadja a tudósokat, amíg aztán egyetlen tudós sem marad, és az emberek tudatlanokhoz fordulnak kérdésekkel, akik tudás nélkül foglalnak állást, így eltévelyednek és tévútra visznek”.

Elegendő tisztelet a tudósoknak az, hogy Allah az ő tanúzásukat a saját és az angyalok tanúzásához kapcsolta a legnemesebb dolog tekintetében, amire csak tanúságot lehet tenni, ez pedig nem más, mint hogy Ő az egyetlen, akinek nincs társa: (Allah tanúsítja, hogy nincs más jogosan imádható isten csak ő, és az angyalok és a tudósok is tanúsítják ezt az igazságot betartva. Nincs más jogosan imádható isten csak Ő a Legyőzhetetlen és Bölcs.) Korán, 3: 18. A két hiteles hagyománygyűjteményben jegyezték le, Abu Múszá Al-Asarí – Allah elégedettsége vele – közlésében, a próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Annak a példázata, ami útmutatással és tudással Allah engem elküldött olyan, mint az bőséges esőé, amely egy területre hullott. Egy része termékeny volt, amely beitta az esőt és sok növényt és füvet termett. Volt olyan része, amelyik terméketlen, a vizet elraktározó, ami hasznára vált az embereknek: ittak belőle, locsoltak és termeltek. Egy része pedig meddő volt. Sem a vizet nem raktározta sem termést nem hozott. Ilyen annak a példázata, aki tanulja Allah vallását, és hasznára válik az, amivel Allah elküldött engem. Megtanulta és tanítja. És ilyen annak a példázata, akit ez nem foglalkoztat, és nem fogadja el Allah útmutatását, amivel el lettem küldve”. Az embereket három részre osztotta annak elfogadásának tekintetében, amivel el lett küldve – Allah dicsérje és üdvözítse –: 1. Az értő magoló. 2. A nem értő magoló. 3. A nem értő nem magoló, tudatlan buta.

Ha ez világossá vált számunkra, akkor meg kell tudnunk, hogy kik a valódi tudósok. Ők a tanítók, akik az embereket Allah törvénykezésére nevelik. Ők nagyban eltérnek azoktól, akik hozzájuk csak külsőleg és kijelentésekben hasonlítanak, de nem tartoznak közéjük abban, ami jó tanácsot az embereknek adnak, vagy igazságot szolgáltatnak. A legtöbb, amijük van, az igazság hazugsággal keverése, amit ékes szavakkal adnak elő, és ezt a szomjazó ember víznek hiszi, ám amikor odaér, semmit nem talál, csupán délibáb az egész. Ellenkezőleg, mindez csak bidá (kitaláció) és tévelygés, amit egyes emberek a tudásnak és értelemnek gondolnak. Ami ennek ellentéte, azt bizony csakis eretnek vagy bolond állíthatja. Ez utalás arra, ahogy a bidások jellemzik a szunnásokat olyan dolgokkal, amiktől azok bizony messze távol állnak. Mindezt csupán azért teszik, hogy távol tartsák az embereket tőlük. Olyanokat mondanak, hogy: nem ismerik való életet. Nem ismernek mást, csak a menstruáció és a gyermekágyi vérzés tudományát. Vagy olyanokat, hogy: kemény és szigorú, csak a szunnáról és a bidáról (vallási kitaláció) tud beszélni. Nem fontos számára, csak az akída (teológia) és a tauhíd (egyistenhit). Egyéb hasonló sértésekig bezáróan, ami valójában csak a megtisztelésük. Ha az embert azzal csúfolják, hogy hitterjesztő, tauhídra és szunnára ösztönző. Olyan, aki a sirktől (Allah mellé történő társ állítás) és a bidától óva int, akkor tudni kell, hogy ez nem sértő, ellenkezőleg megtisztelő. Az, hogy ezzel csúfolják jobb Allah számára, mint az, ha a saját szektájához hívna, a bidát támogatná, vagy az átlag muszlimokat tévútra vinné. Igazat mondott Allah, amikor azt parancsolta a prófétájának – Allah dicsérje és üdvözítse –, hogy mondja: (Mondd: ez az én utam. Allahhoz hívok tudás alapján én, és akik követnek…) Korán, 12: 108. Allah tudja igazán!

 

Last Updated ( Friday, 14 January 2011 18:20 )