Home Iszlám Hittan Allah kiválasztott vallása az iszlám

Allah kiválasztott vallása az iszlám

 

2011.03.04.

Allah kiválasztott vallása az iszlám

Allah a magasztos mondta: (Tanúsítja Allah, hogy nincs más jogosan imádható isten, csak Ő, és az angyalok, és akiknek tudásuk van azok is. Allah az igazságot mindig betartja. Nincs más jogosan imádható isten, csak Ő, a Legyőzhetetlen, a Bölcs.* Allahnál bizony a vallás az iszlám) Korán, 3: 18-19. Allah a magasztos egy helyen említette a tudósok és az angyalok tanúzását egy olyan dolog kapcsán, ami a legfontosabb mindközül. Ez pedig az Ő egyedülállósága az istenítés valamint az imádata terén. Amikor Allah kijelentette, hogy Ő az egyedül jogosan imádható, akkor azt is részletezte, hogy mi az imádat és a vallás, amely mindenki számára egyénileg kötelező. Nem más ez, mint az iszlám vallás. Az a vallás, amelyen kívül Allah nem fogad el mást.

Az iszlám az összes próféta és azok követőinek vallása. Kezdve Ádámtól egészen Mohammedig bezáróan béke legyen mindnyájukkal. Azt mondta Allah: (Azt kaptam parancsba, hogy muszlim legyek) Korán, 10: 72. Allah azt mondta a barátjáról Ábrahámról – béke vele: (Ábrahám nem volt sem zsidó sem keresztény, azonban haníf és muszlim volt. És nem volt ő musrik (politeista, bálványimádó stb.)) Korán, 3: 67. Józsefről – béke vele – azt mondta: (muszlimként ragadj halálba, és tégy engem az erényesek közé) Korán, 10: 101. Mózesről – béke vele – azt mondta: (…amikor magához tért azt mondta: Magasztaltass! Megbántam a bűnömet neked, és az első hívő lettem) Korán, 7: 143. Az izraelita prófétákról azt mondta: (Mi küldtük le a Tórát útmutatás és fény gyanánt, amely által a muszlim próféták ítélkeznek zsidóknak és rabbiknak…) Korán, 5: 44. Azt mondta Jézusról – béke vele – és követőiről: (midőn ihletet adtunk a tanítványoknak, hogy higgyenek bennem és a Küldöttemben, azt mondták: Hiszünk, és tanúsítsd, hogy muszlimok vagyunk.) Korán, 5: 111. Allah az apostoloknak iránta és a prófétája iránt érzett hitet ültetett a szívébe. Megparancsolta Mohammednek – Allah dicsérje és üdvözítse –, hogy azt mondja: (Mondd: az imám, a szertartásom, az életem és a halálom Allahé a világok Uráé.* Nincs néki társa. Ezt kaptam utasításba. Én vagyok az első muszlim) Korán, 6: 162-163. Én vagyok az első muszlim ebből a nemzetből. Mohammed próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – nemzetének is megparancsolta, hogy az iszlám legyen a vallásuk: (Ó ti hívők! Féljétek Allahot jogos istenfélelemmel! És csak úgy haljatok meg, hogy muszlimok vagytok) Korán, 3: 102.

A többi vallást pedig érvénytelennek minősítette. Sőt, aki az iszlámon kívül más vallást gyakorol, attól nem lesz az elfogadva, és ő vesztes. Azt mondta: (aki az iszlámon kívül más vallást választ, attól nem lesz az elfogadva, és a Túlvilágon a vesztesek közé fog tartozni.) Korán, 3: 85. Mit fog az választani, aki lemond az iszlámról? Fát vagy követ fog imádni? Vagy tán tehenet vagy tüzet? Esetleg papokat, szerzeteseket és a keresztet? Netalántán valami mást? Igazat szólt Allah, mikor azt mondta: (Tán Allah vallása helyett mást akarnak? Pedig neki vetette alá magát engedelmeskedve vagy akarata ellenére minden, az égben és a földön. És hozzá fognak visszatérni.) Korán, 3: 83. Az iszlám az a vallás, amit Allah választott, és ami helyett nem fog mást elfogadni. Ez az a vallás, amit minden próféta és küldött gyakorolt, és azok, aki az ő útjukat követték Ádámtól Mohammedig – béke velük –. A vallás egy, ez pedig az iszlám. A vallási jogszabályok viszont különbözőek. Allah azt mondta: (… mindnek adtunk jogot és utat …) Korán, 5: 48. A seria az, ami közösségektől és időtől függően változott. Minden nemzet olyan seriát (jogszabályt) kapott, ami neki megfelelt. Ellenben az alapok soha nem változtak, semmilyen seriában nem különböztek. A legalapvetőbb alap az egyistenhit és az iszlám elfogadása, követése. A két hiteles hagyománygyűjteményben olvasható Abu Hurejráról – Allah elégedettsége vele –, aki mondta: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Én állok a legközelebb Jézushoz, Mária fiához az evilágon és a Feltámadás Napján. A próféták mind apai testvérek. Édesanyjuk más, vallásuk egy.” A Próféták vallása tehát egy, ami Allah egyedüliségének vallása.

Minekután Mohammed – Allah dicsérje és üdvözítse – az utolsó próféta és küldött, és a seriája eltörölt minden korábbit, ezért mindenki kötelessége, hogy higgyen benne – Allah dicsérje és üdvözítse –, és a seriáját kövesse. Senkinek nem megengedett – legyen zsidó vagy keresztény, vagy akár más vallású –, hogy az iszlám helyett más vallást kövessen. Muszlim jegyezte le Abu Hurejráról – Allah elégedettsége vele –, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Esküszöm arra, akinek Mohammed lelke a kezében van. Ha bárki e nemzetből, a zsidók és keresztények közül, miután hallott rólam és arról, amivel el lettem küldve és nem hisz benne, akkor a Tűz lakója lesz.”

A muszlimoknak napjainkban komoly szükségük van vallásuk megismerésére, komolyabb, mint a nem muszlimoknak az iszlám megismerésére. Ugyan így arra is szüksége van a muszlimok zömének, hogy emlékeztessék őket vallásuk előírásaira, és alapjának megtanítására. Jobban, mint másoknak. Nem elegendő, ha csupán az iszlámot gyakorolja, de meg is kell tagadnia a többi vallást. Hinni kell azok érvénytelen voltát. Tudnia kell, hogy azok nem használnak. És hinnie kell, hogy tagjai, ha megkapták a prófétai intést és érveket, majd ezt követően nem hisznek benne, és nem követik, akkor örökre a Pokol tüzében lesznek. Az iszlámot érvénytelenítő egyik dolog: nem vallani hitetlennek a hitetleneket, vagy kételkedni azok hitetlenségében, vagy elismerni azok irányzatát.

Rengetegen hangoztatják a demokráciát, és szorgalmazzák azt. De mi a demokrácia? Mik a veszélyei? És vajon egyezik-e a súrával? A demokrácia görög szó, a démosz, aminek jelentése nép és a kratein, aminek jelentése uralkodni. Tehát a nép uralmát, uralkodását jelenti. Ez az iszlámmal ellenkező. Az, hogy a nép hozzon törvényeket, vagy azok képviselői egyenlő azzal, hogy nem Allah törvényei szerint ítélkezünk. A többség szava dönt, így a többségi döntés kötelező érvényű törvénnyé válik, még akkor is, ha az ösztönnek, a vallásnak vagy az ép észnek is mond ellent. Annak ellenére, hogy a demokráciát szabadságnak kiáltják ki, az embert a jogszabályok, törvények és a közízlés köti. Néhány átlag muszlim azt hiszi, hogy a demokrácia egyenlő az iszlám súrával. Ez hibás gondolat, téves hit. Több oldalról is megvilágítjuk ezt. A súra csakis az új, iszlámban nem említett dolgokról illetve aktuális veszélyekről dönt. Ellenben a demokrácia a vallási előírásokkal száll vitába. Megengedi azt, amit Allah megtiltott, és megtiltja azt, amit Allah megengedett. A súra tagjai azok lehetnek, akiknek fikh tudásuk, értelmük, tudatosságuk, illemük kiemelkedő. Nem kérik ki sem bolond, sem erkölcstelen véleményét, hát még hitetlenét vagy istentelenét. Ellenben a demokrácia képviselőtestületének nincs az előbbi kitételekhez köze. Képviselő lehet hitetlen, erkölcstelen, bolond. Hol áll ez a súrától? A súra ítélete nem kötelező, mert lehet, hogy a vezető egyetlen súratag véleményt fogadja el, akinek bizonyítéka erősebb, és ha azt hasznosabbnak véli, mint a többi súratagét. Ellenben a demokrácia képviselőtestületének többségi döntése törvénnyé emelkedik, amit az embereknek kötelező betartaniuk. Ahogy azt egy amerikai kutató mondta: A demokrácia egyenlő: tizenegy szamár véleményének preferálása tíz tudós véleményével szemben.

 

Last Updated ( Friday, 11 March 2011 20:27 )