Home Zuhd és Rakaik Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – engedelmesség értékei

Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – engedelmesség értékei

Prédikáció 2011. április 29.

Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – engedelmesség értékei

Muszlim jegyezte le Anaszról – Allah elégedettsége vele –: Abu Bakr – Allah elégedettsége vele – mondta Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – halála után Omarnak – Allah elégedettsége vele –: Gyere velem Umm Ajmanhoz, látogassuk meg, ahogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – is meglátogatta őt. (Ezt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – iránti jótéteményből tették, meglátogatják azt, akit ő is meg szokott látogatni.) Amikor odaértünk hozzá elsírta magát az asszony – Allah elégedett vele. Megkérdezték tőle: Miért sírsz? Ami Allahnál van az jobb Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – számára. Az asszony azt válaszolta: Nem azért sírok, mert nem tudom, hogy ami Allahnál van az jobb Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – számára, hanem azért, mert az égből érkező kinyilatkoztatás megszakadt. Ez őket is felzaklatta és vele együtt kezdtek sírni – Allah legyen elégedett mindnyájukkal. Az ilyen bölcs rálátás miatt, amivel Umm Ajman – Allah elégedettsége vele – rendelkezett, érez minden muszlim, aki kicsit is félti a vallását és ügyel a muszlimokra, és meg akarja szüntetni azokat a problémákat, amik a muszlimokat jelenleg, mint széthúzás és kísértés sújtja, sír és könnyezik. Sír, mert meghalt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –, aki Allah és a népe közötti közvetítő volt, és Allah üzenetét közvetítette felénk, ami megszakadt abban a pillanatban, hogy meghalt. Vagy itt van példának Anasz – Allah elégedettsége vele –, aki a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – halálának napját jellemzi: Aznap, amikor Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – Medinába érkezett, minden világosságba borult, amikor pedig elérkezett az a nap, amikor meghalt, minden sötétségbe borult. Azt mondta: Amikor megtöröltük a kezünket miután elhantoltuk Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse –, megtagadtuk a szívünket (hogyan temethettük el Őt?!). a halála tehát mindezidáig a legnagyobb csapás egy muszlim számára.

Allah a magasztos addig nem ragadta el a Prófétáját – Allah dicsérje és üdvözítse –, amíg a vallást teljessé nem tette. (A mai nappal teljessé tettem számotokra a vallásotokat, és kiteljesítettem irántatok a kegyemet, és az iszlámot választottam vallásotok gyanánt) Korán, 5: 3. Magára is vállalta az őrzését: (Bizony mi küldtük le a Megemlékezést, és mi fogunk rá bizony vigyázni) Korán, 15: 9. A Megemlékezés itt a Korán. Allah a magasztos azt is mondta, hogy a szunna magyarázza, értelmezi a Koránt: (És leküldtük neked a Megemlékezést, hogy elmagyarázd az embereknek, mi lett nekik leküldve, és tán ők elgondolkodnak.) Korán, 16: 44. Az értelmezett (a Korán) megőrzése addig nem lesz teljes, csakis az értelmező (a szunna) megőrzésével. Tehát a magasztos Allah szava: (Bizony mi küldtük le a Megemlékezést, és mi fogunk rá bizony vigyázni) a Korán megőrzésére utal, hisz ez kitűnik az ája szövegtartalmi bizonyítékából (دلالة المطابقة  ), valamint a magyarázó szunna megőrzésére is, ami kitűnik az ája jelentéstartalmi bizonyítékából (دلالة التضمين  ). Az értelmezett megőrzése tehát tartalmazza és igényli az értelmező megőrzését is, mivel ez szintén az őrzés alá tartozik.

Sajnos igen elterjedt probléma a muszlimok között a szunna iránti hanyagság és az ahhoz könnyelmű hozzáállás. Nem engedelmeskednek annak és megszegik azokat. Allah a magasztos nagyjából a Koránban negyven helyen parancsolta a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse – történő engedelmeskedést. Esetenként az Allahnak való engedelmességgel párosulva érkezett. Ahogy mondta Allah a magasztos: (Mondd: engedelmeskedjetek Allahnak és a küldöttnek) Korán, 3: 32. És azt: (Engedelmeskedjetek a küldöttnek, tán irgalomban részesültök) Korán, 24: 56.

A Küldöttnek – Allah dicsérje és üdvözítse – való engedelmesség értéke közé sorolhatóak a következők:

A neki engedelmesség az Allahnak engedelmesség. (Aki engedelmeskedik a Küldöttnek, az Allahnak engedelmeskedik) Korán, 4: 80. Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közölte, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Aki nekem engedelmeskedik, az Allahnak engedelmeskedik…” a két hiteles hagyománygyűjteményben található.

A neki engedelmesség oka a Paradicsomba jutásnak. (Aki engedelmeskedik Allahnak és a küldöttjének, kertekbe lépteti be, amelyek alatt folyók folynak, örökké benne maradnak. És ez a legnagyobb győzelem.) Korán, 4: 13. Azt mondta Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse –: „A népem minden tagja a Paradicsomba jut, kivéve azt, aki megtagadja.” Azt kérdezték: Allah Küldöttje! És ki tagadja meg? Azt felelte: „Aki engedelmeskedik nekem, az a Paradicsomba jut, aki engedetlen velem, az megtagadja.”

A neki engedelmesség és az őt követés oka a Paradicsomba jutásnak. Azt mondta Allah a magasztos: (és kövessétek őt, tán vezéreltettek) Korán, 7: 158. És: (és ha engedelmeskedtek neki, vezetésre leltek) Korán, 24: 54.

A neki engedelmesség az irgalomban részesülés oka. (és engedelmeskedjetek a küldöttnek, tán irgalomban részesültök) Korán, 24: 56.

A neki engedelmesség, az ítéletének kikérése, majd annak elfogadása a hit legfőbb jellemzője. (De nem! Az Uradra! Addig nem fognak hinni, amíg a te ítéletedet nem kérik ki mindabban, ami nézeteltérés köztük támadt, majd ezután nem támad bennük semmi kétely az ítéleted felől és teljes mértékben alávetik magukat [annak].) Korán, 4: 65.

A neki engedelmesség összehoz majd téged vele és a testvéreivel, akik próféták, igazak, mártírok és jóemberek. (És aki engedelmeskedik Allahnak és a Küldöttnek, ők azokkal lesznek, akiket Allah kegyben részesített, mint a próféták, az igazhívők, a vértanúk és az erényes emberek. Ők a legjobbak, mint társak.) Korán, 4: 69.

A neki engedelmesség és az őt követés oka az Allah iránti őszinte szeretetnek, és oka a bűnök megbocsátásának, és a hibák elrejtésének. (Mondd: ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek engem, Allah is megszeret titeket és megbocsátja a bűneiteket. És Allah megbocsátó és irgalmas.) Korán, 3: 31.

A prófétai kortársak – Allah elégedettsége velük – a legkiválóbb módon gyakorolták a Küldöttnek – Allah dicsérje és üdvözítse – történő engedelmességet, és az őt követést, ami rengeteg haszonnal járt számukra. Amit e téren tettek:

Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – egy aranygyűrűt készíttetett magának, aminek lapját a tenyere felé fordította. Az emberek is készítettek gyűrűket, majd a szószékre ült, levette a gyűrűt és azt mondta: „Eddig hordtam ezt a gyűrűt, és a lapját a tenyerem felé fordítottam.” Majd elhajította azt, és azt mondta: „Allahra! Soha többé nem fogom viselni.” Az emberek pedig szintén elhajították a gyűrűiket.

Amikor a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: Ami a muszlim ember kötelessége, akinek bármije is van, amiről rendelkezni kíván, és két – Muszlimnál: három – éjszakát a birtokában, hogy írásban rendelkezzen róla.” Muszlim azt jegyezte le hozzá: Abdullah ibn Omar mondta: Azóta, hogy hallottam ezt Allah Küldöttjétől – Allah dicsérje és üdvözítse –, nem volt olyan éjszaka, hogy a végrendeletem ne lett volna megírva.

Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – átadott Abu Hajthamnak egy küldöttet, és azt mondta neki: „Bánj vele helyénvaló módon” Abu Hajtham elment a feleségéhez, és elmondta, hogy mit mondott neki a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –, aki azt mondta neki: Csak akkor teszed azt, amit Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – tanácsolt neked, ha felszabadítod. Ekkor azt mondta: Nos, mostantól ő szabad…

Allah tudja igazán.                                                                                         Fordító: Ifj. Karasszon Attila

Last Updated ( Saturday, 07 May 2011 21:00 )