Home Vallásjog (Fikh) Az Alkohol

Az Alkohol

2010.jún. 21. A pénteki ima beszéde

Az alkoholt ivó és áruló muszlimokhoz

 

Abdullah ibn Maszúd – Allah elégedettsége vele – mondta: „A magasztos Allah belenézett a szolgái szívébe és úgy találta, hogy Mohammed szíve a legjobb az összes közül. Kiválasztotta hát magának a küldetéssel, majd ismét belenézett szolgái szívébe, és úgy találta, hogy a kortársai szíve a legjobb az ő szíve után. Ezért őket a prófétája küldöttjeivé tette, akik a vallásáért csatába szállnak. Így a muszlimok azt látják jónak, amit Allah is, és a muszlimok azt látják rossznak, amit Allah is.”

 

Az ember valahányszor olvassa, e nemes kor szülötteinek életrajzát világossá válik előtte e generáció értéke. Nem hiába választotta Allah őket Prófétája – Allah dicsérje és üdvözítse – kortársainak az összes többi muszlim, illetve magukat muszlimnak tartók közül. A legnemesebb példákat állították a hit, a tanúsítás, a követés, a megváltás, a magasztos és dicső Allah tilalmai előtt megállás, a kény és vágy letörése, tilalmak elhagyása és a kétségek elkerülése terén. Ezen egyedülálló generációhoz senkik nem foghatók azok közül, akik utánuk jöttek. Ahhoz hogy e különbséget köztünk és köztük felfogd itt egy hagyomány, amit Bukharí és Muszlim is lejegyzett Anasz ibn Málikról – Allah elégedettsége vele –:

„Nem volt más alkoholunk, mint a Fadíkh (éretlen datolyából készült alkoholtartalmú ital), azt, amit ti Fadíkhnak neveztek. Én pedig Abu Talhát és a többieket kínáltam vele, amikor jött egy férfi és azt kérdezte: Megkaptátok a hírt? Melyiket? - kérdezték. Azt felelte: Az alkohol tilos. És azt mondták: Öntsd ki ezt a kancsót. És nem kérdeztek többet semmit és nem is jártak utána annak, amit a férfi mondott.”

Vagyis egyikőjük sem mondta vagy gondolta azt, hogy tán viccel vagy hazudik, vagy félre hallotta, vagy hagy bizonyosodjunk meg a hír felől. És nem is vártak vele, hogy megigyák, ami a poharukban vagy a kancsójukban van, hanem mindent kiöntöttek azonnal. Allah szolgái! Az alkohol tilalma 3 fokozaton keresztül történt az iszlámban.

 

Az első: A tilalom első híre. Ahogy Allah mondta a Koránban: (Kérdeznek téged az alkoholról és szerencsejátékról, mondd: Sok kár van benne és haszon az emberek számára, de a kára több mint a haszna…) A Tehén 219.

A második: Kizárólag az imaidőkre, korlátozódó tilalma, ahogy az Allah a Koránban mondta: (Ó, ti, akik hívők lettetek, ne közelítsétek az imát részegen…) Nők 43.

 

A harmadik: Az általános tilalom. Ahogy az Allah a Koránban mondta: (Ó, ti, akik hívők lettetek, az alkohol, a szerencsejáték, a bálványok és a sorshúzás bizony a Sátán műve, kerüljétek hát, tán üdvözültök. A Sátán csupán ellenségeskedést és gyűlölködést akar szítani köztetek az alkohol és a szerencsejáték által és távol akar tartani titeket az Allahról való megemlékezéstől és az imától. Hagyjátok hát abba.) Terített asztal 90-91.

 

És mi lett hát az eredmény? A teljes engedelmesség. Ahogy azt Anász is mondta a hagyományban: Öntsétek ki ezeket a kancsókat! És nem folytatták és nem is tértek vissza a férfitól kapott hír után.

 

Hasonlítsd össze az ő helyzetüket és a jelenlegi helyzetet, hogy hogyan próbáljál modern módszerekkel megakadályozni az alkoholfogyasztást és megtudod, mi a különbség a prófétai kortársak és más muszlim generációk között. 1919-ben Amerika alkoholtilalmat rendelt el, ami úgyszintén 3 fokozaton ment keresztül. Az első: 1919-ben törvényt hoztak az alkoholtilalomról. 1. Reklámokat terjesztettek az alkohol káros hatásairól, ez 60 millió dollárba került. 2. 10 millió oldalt írtak könyvekben és prospektusokban. 3. 250 milliót költöttek, hogy keresztülvigyék ezt a törvényt. Második: A törvény végrehajtása 1920-ban, ami a következő eredményekkel járt: 1. Tömeges nyilvános zavargások. 2. Alkoholcsempészet és rengeteg alkoholmérgezés. 3. 300 ember kivégzése az alkohol miatt. 4. 532 ezer ember bebörtönzése az alkoholtilalom megszegése miatt. 5. 16 millió dollár bírság kiszabása. 6. 400 millió dollár elkobzott áru. Harmadik: Amerika visszavonta az alkoholtilalmat és elvetette a törvényt 1933-ban. Ebből kiderül, hogy mennyire nemesek és önmegtartóztatóak is voltak a prófétai kortársak. Allah legyen elégedett mindnyájukkal.

Allah szolgái! Továbbra is a bűnök anyjáról beszélünk a következő pontokban:

  1. Az alkohol és az alkoholfogyasztás elterjedése a Kis Feltámadás egyik jele. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Anászról – Allah elégedettsége vele – aki azt mondta: Hallottam Allah küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – mesélni olyan dologról, amiről másnak rajtam kívül nem beszélt. Azt mondta: „Az Óra jelei közé tartozik, hogy megjelenik a tudatlanság, megfogyatkozik a tudás, megjelenik a paráználkodás, és az alkoholfogyasztás, kevesebb lesz a férfi és sok lesz a nő, olyannyira, hogy 50 nőt egy férfi fog eltartani.”
  2. Az Allahba és a Feltámadás Napjába vetett hit jele az, hogy a muszlim nem fogyaszt alkoholt, és nem ül olyan asztalhoz, ahol azt fogyasztják. Ibn Abbász – Allah elégedettsége vele – mondta, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Aki hisz Allahban és a Végső Napban, az ne igyon alkoholt, és aki hisz Allahban és a Végső Napban, az ne üljön olyan asztalhoz, amelyen alkohol van…”
  3. Nem szabad gyógyszerként alkalmazni. Váil Alhadrami mondta, hogy Tarik ibn Szuvejd Aldzsuafi megkérdezte a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – az alkoholról és ő megtiltotta annak gyártását, vagy nem ajánlatosnak minősítette. Azt mondta: „Csupán gyógyszernek készítem. Azt mondta: Ez nem gyógyszer, hanem inkább betegség.”
  4. Nem szabad az alkoholt még hitetlennek sem eladni hitetlen országban. Aki ezt megteszi, meg akarja kerülni az Isteni törvénykezést és a zsidókhoz válik hasonlatossá. Az így szerzett pénz tilos. Dzsábir ibn Abdullah mondta, hogy hallottam a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – mondani Mekka meghódításának évében, amikor Mekkában volt: „Allah és a Küldöttje megtiltotta az alkohol, a döghús, a disznó és a bálványok eladását. Ekkor megkérdezték: Allah Küldöttje! Mit gondolsz a dög zsírjáról? Ezzel a hajókat kenik, és a bőrt krémezik és az emberek mécsesben használják. Azt felelte: Nem. Ez bizony tilos. Majd azt mondta Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – : Allah átka a zsidókra! Amikor Allah megtiltotta a zsírját, beolvasztották azt és eladták és a pénzét elhasználták.” És egy változatban: „…amikor a Magasságos és Fenséges Allah megtiltja valaminek az elfogyasztását, megtiltja annak árát is.”
  5. Ahogy nem szabad az alkoholt inni, ugyanúgy nem szabad eladni, sem elajándékozni. Abdulrahman ibn Vála Alszabai megkérdezte Abdullah ibn Abbászt – Allah elégedett vele – arról, amit a szőlőből préselnek. Azt mondta: Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – megajándékozta egy férfi egy hordónyi borral és azt kérdezte tőle a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –: Nem tudtad, hogy Allah tilossá tette ezt? Azt felelte: Nem. Majd odasúgott valamit egy férfinek. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – megkérdezte tőle: Mit súgtál neki? Azt felelte: Utasítottam, hogy adja el. Azt mondta: Aki megtiltotta a megivását, az megtiltotta az eladását is.
  6. Tudnotok kell, hogy tilos bérbe adni bolt- vagy egyéb helyiséget olyannak, aki alkoholt vagy sertést árul, vagy azzal kereskedik. Ibn Tajmijjah azt mondta: „Nem érvényes az olyan adásvétel, amelynek célja tilos dolog, mint például a gyümölcslé, amelyből alkohol fog készülni, amennyiben az eladó erről tud, vagy ezt sejti. Ahmed ibn Hanbal imám tanítványai azt mondták: ha a bérbeadó sejti, hogy a bérlő a bérleményt bűnös dologra fogja használni, mint alkoholárusítás vagy egyéb ehhez hasonló dologra, akkor nem megengedett számára annak bérbeadása. Ha mégis, az bérlés érvénytelen. Az eladás és a bérbeadás pedig egyforma megítélés alá esik.” Egy alkalommal pedig azt mondta: „Azért nem szabad, mert ez a bűnre való segítségnyújtásnak minősül. A magasztos Allah pedig azt mondta: (Ne nyújtsatok segítséget a bűnre és ellenségeskedésre.) Korán 5: 2. Vagy ha a lakást énekre vagy zenére vették bérbe, vagy egyéb Allah által tiltott dologra… Allah szolgái! Mindezen problémák fő gyökere három dologra vezethető vissza:
  1. A tanúságtétel nem megvalósítása, holott az ember, az, aki betartja az imáit, ezt naponta legalább kilencszer is elismétli – amennyiben csak a kötelező imákat tartja be –, mondva: „Tanúsítom, hogy nincs más jogosan imádható isten kivéve Allahot!” Vagyis mintha azt mondaná minden egyes alkalommal, hogy tudom és hiszem és kijelentem és a szerint cselekszek, hogy nincs más jogosan imádható és szolgálható isten csakis Allah. Hiszek isteni és úri voltában és hiszek a tulajdonságaiban és neveiben. Csak őt imádom, mert Ő a Teremtő, a Gondoskodó, az Intéző, a Megkönnyítő és Ura mindennek és mindenkinek. Azért imádom Őt, mert megérdemli az imádatot, egyedül Ő, akinek nincs társa. Imádom Őt, mert Ő tökéletes, a nevei és a tulajdonságai is tökéletesek. Szereti a jótevőket, az istenfélőket, a bűnbánókat és a megtisztulókat. Ő az, aki elnéz és megbocsát. Elfed és irgalmaz. Ezért is nevezte magát el ily nevekkel. De nem szereti a pazarlókat, az öntelteket, a rosszakarókat, nem szereti a bűnösöket, nem szereti a határokat áthágókat, nem szereti a kegyeit tagadó vétkeseket, nem szereti a hitetleneket, nem szereti a szóval terjesztett bűnt, sem a csalárdakat. Allah a magasztos hatalmas és számon kérő. Súlyos büntetést kimérő. Bosszút áll a bűnösökön, a rosszakon és vétkeseken. Ha az ember ezt pontosan tudná, akkor gondolod, hogy továbbra is bűnös lenne? Ezután is folyamatosan erkölcstelen és rossz maradna? Ezentúl is inná és árulná az alkoholt?

Ami ahhoz vezetett, hogy az evilágból keveset kapunk és a bűnökkel nem törődünk: a dicső és magasztos Allahba vetett bizalom hiánya, a rossz feltételezése és a rá nem hagyatkozás. Ezért fél az ember attól, hogy nem kap ellátást, vagy esetleg elmulasztja azt, vagy elveszíti pénzét amennyiben abbahagyja azt a tilos dolgot, amiből bevétele származik. Allah pedig azt mondta a Koránban: (Csupán azért teremtettem a dzsinnt és az embert, hogy engem imádjanak, szolgáljanak.* Nem kívánok tőlük gondoskodást és azt sem akarom, hogy élelmezzenek.* Allah a Gondoskodó és a szilárd erő birtokosa.)Korán 51: 56-58. Allah azt is mondta, hogy ő gondoskodik az ellátásunkról: (És az égben van az ellátásotok és az is, amit ígéretbe kaptatok.) Korán 51: 22. Allah ezt az előtt megírta számunkra, hogy a világra jöttünk. Erről a következő hagyomány tanúskodik, amely a két hiteles hagyománygyűjteményben található Ibn Maszúd közlésében: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – mesélte nekünk, aki az igaz és igazmondó: „Mindenki negyven nap alatt alakul ki az anyja hasában, majd ugyan ennyi időt tölt megtapadt vérrögként, majd ugyanennyit tölt falatnyi húsdarab formájában. Majd elküldetik hozzá az angyal, aki beléleheli a lelket és négy szót kap parancsba: hogy írja le az ellátását, az élethosszát, a tetteit és hogy üdvözülő lesz-e vagy kárhozott.” Ahmed jegyezte a következő hagyományt, amelyben egy beduin azt mondja: …Hallottam Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – mondani: „Csak úgy hagyhatsz el valamit Allahért, hogy Allah jobbat ad neked érte cserébe.” Ahmed jegyezte le. Ó te, aki alkohollal kereskedsz ellátást remélve! Ó te, aki kiadod a lakásodat és boltodat, hogy abból alkoholt áruló bolt vagy kocsma legyen! Ó te, aki rosszat feltételezel az Uradról, és azért, hogy több bevételed legyen, alkohollal kereskedsz. Ó ti mindnyájan! A magasztos Allah azt mondja nektek: (Aki féli Allahot, annak Ő kiutat ad.* És onnan gondoskodik róla, ahonnan nem is sejti.) Korán 65: 2-3. És a Prófétád pedig azt: „Ha bármit elhagysz Allahért, akkor Allah bizony jobbat ad neked helyette cserébe.” Kérjük Allahot hogy bocsássa meg bűneinket, és részesítsen minket irgalmában. De Allah tudja! És Allah dicsérje és üdvözítse a Prófétánkat Mohammedet, a családját és az összes kortársát.

 

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:53 )