Home Iszlám Hittan A jámborok csodái a szunnát és a vallási kitalációt követők között

A jámborok csodái a szunnát és a vallási kitalációt követők között

2010. január 01. A jámborok csodái a szunnát és a vallási kitalációt követők között

Nos: A magasztos Allah mondta: (Allah pártfogoltjainak bizony nem kell félniük, és ők nem szomorkodnak.* Ők azok, akik hívők és istenfélők.* Örömhír szól nékik itt az evilágon és a túlvilágon. Allah szavait nem lehet megváltoztatni, ez a hatalmas győzelem.) Allah a pártfogolt és támogatottjairól ad hírt nekünk, akiknek megemlíti tetteit, címeit és jutalmait: (Allah pártfogoltjainak bizony nem kell félniük,) attól, ami rájuk vár, és ami felé tartanak. (És ők nem szomorkodnak.) a miatt, amit tettek, mivel csakis jó dolgokat hajtottak végre. Majd Allah elmondta, hogy mik a tulajdonságaik: (akik hívők) Allahban, az angyalaiban, az Írásaiban, a Küldöttjeiben, a Feltámadás Napjában és a jó és rossz sorsban. A hitüket pedig igazolják az istenfélelem gyakorlása által, a parancsai betartásával és a tilalmai elkerülésével. Tehát minden istenfélő Allah pártfogoltja, akinek jutalma: (Örömhír szól nékik itt az evilágon és a túlvilágon.) Az evilági örömhír: a szép dicséret, a hívők szívében lakozó szeretet, a jó látomás, és amit a szolga Allah iránta való kedvességéből, és a jó tettekre és erkölcsre való segítéséből és ezek ellentétjétől való távoltartásából tapasztal. A túlvilágon pedig rengeteg örömhír várja őt, például amit a lelke elragadásakor kap, ahogy ezt Allah mondta: (Azokhoz, akik azt mondják, Allah az Urunk, majd pedig a jó úton járnak, lejönnek az angyalok (örömhírt adva), hogy: Ne féljetek és szomorkodjatok, és fogadjátok örömhírül a Kertet, amelyet ígéretbe kaptatok) Korán(41: 30.) Majd a sírban is örömhírül kapja az Úr megelégedését és a szakadatlan kegyet. A Feltámadás Napján lévő örömhír pedig az örömhírek kiteljesedése az által, hogy engedélyt kap az Édenkertbe való belépésre, és a fájdalmas kínoktól megmenekül, majd pedig Allah arcát láthatja.

 

Allah pártfogoltjainak a tulajdonságai: a hit és az istenfélelem. Abdullah ibn Maszúd mondta, Ibn Abbász és más előd is mondta: (Allah pártfogoltjai azok, aki ha megjelennek, megemlíttetik Allah.) Abú Hurejra –Allah elégedett vele– mondta: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „A magasztos Allah mondta: Aki ellenségesen viselkedik egy pártfogoltammal, az ellen harcot hirdetek. A szolgám nem tud hozzám számomra kedvesebb dologgal közeledi, mint amit előírtam számára. A szolgám pedig addig közeledik hozzám az önkéntes imákkal, amíg megszeretem. És ha megszerettem, akkor a hallása leszek, amivel hall, a látása, amivel lát, a keze, amivel cselekszik, a lába, amivel jár. Ha kér tőlem, akkor megadom azt neki, ha menedéket kér tőlem, akkor megóvom őt. És semmin nem tétováztam, amit tettem, csak az olyan hívő halálán, aki nem akart meghalni, én pedig nem akartam neki ártani.

 

Allah pártfogoltja: aki ismeri Allahot, folyamatosan szolgálja őt, és őszintén imádja.

 

Az ellen harcot hirdetek: vagyis harcot üzenek, tehát aki Allah egyik pártfogoltjával ellenségesen viselkedik, annak Allah hadat üzen. Majd azt mondta Allah, hogy (senki nem imádhat engem számomra kedvesebb dologgal, mint az általam előírt kötelező istenszolgálatokkal). Ugyanis az istenszolgálat Allahhoz való közeledés. Egy kötelező imádság kedvesebb Allah számára, mint egy önkéntes imádság. Ezer forint kötelező zaká kedvesebb Allah számára, mint ugyanennyi szadaka (önkéntes adomány). A kötelező Zarándoklat elvégzése kedvesebb Allah számára, mint az önkéntes zarándoklat (a kötelező után végzett újabb zarándoklat). Ramadán böjtölése kedvesebb Allah számára, mint az önkéntes böjt és így tovább. Majd a szolga ez után a kötelességek után addig hajtja végre az önkénteseket, míg egyszer csak Allah megszereti őt. És ha megszerette őt, akkor csak olyat fog hallgatni, amit Allah szeret, és csak olyat fog nézni, amit Allah szeret. A kezével pedig csak olyat fog tenni, ami jó. És ha kér Allahtól, akkor Ő megadja azt neki. Ha fohászkodik hozzá, akkor meghallgattatásra talál Allahnál. Ha menedékért eseng, akkor Allah megóvja majd őt.

 

Allah egyes pártfogoltjainak csodálatos dolgokat adott. E csodálatos dolgok azonban különböznek a próféták jeleitől és csodáitól. A prófétai csoda olyan természetfeletti dolog, amit Allah annak ad támogatásul, akit prófétává tett, hogy alátámassza vele a prófétaságát a többi ember előtt. Ilyen csodák voltak például, hogy Ábrahámot nem égette meg a tűz, Mózesnek élő kígyóvá változott a botja, vagy Mohammed prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse – kettévált a hold, vagy víz fakadt a keze alól.

 

Allah pártfogoltjainak csodás tettei úgyszintén szokatlan dolgok voltak, de nincs kapcsolata a prófétasággal, és nem is annak előjele. Ezeket Allah adja a pártfogoltjainak támogatás- vagy megerősítésképp, vagy a vallás győzelemre juttatása végett. Ha hívő, istenfélő erényes ember volt az illető, aki Allah valamelyik prófétáját követte és valami szokatlant hajtott végre, akkor azt keramának nevezzük. Ami ebben és a korábbi vallási közösségekben is fellelhető volt. Mint ahogy Máriával – Allah elégedett vele – is történt, vagy Dzserírrel az ájtatossal, vagy a barlang lakóival, vagy azzal a három férfivel, akik bent rekedtek a barlangban.

 

Ami viszont a bűnös emberek keze által történik, akik már eleve nem imádkoznak, vagy nem foglalkoznak azzal, hogy azt közösségben imádkozzák. Van közöttük olyan, aki azzal a kifogással él, hogy most elmegy Mekkába, és a Kábában fog imádkozi. A buták és bolondok pedig hisznek nekik és azt mondják keraama, pedig köze nincs hozzá. De az is, amit a kétbalkezes varázslók tesznek. Egyiknek sincs köze a csodához, ez csupán csalétek és kísértés számukra és mások számára is, és csupán színtiszta varázslat, amit a sátánok segítségével hajtanak végre, amihez a következő feltételeket kell végrehajtaniuk: Allahba vetett hitét meg kell tagadnia, és a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse – ellen kell szegülnie. Allah részesítse irgalmában azt, aki a következőt mondta: „Ha látod, hogy valaki a levegőben repül, vagy a vízen jár, addig ne ess ámulatba, amíg meg nem láttad, hogy a kötelező és önkéntes dolgokhoz hogyan áll.” Ibn Tajimjja pedig azt mondta: „A szunna közösségének hitvallása: igaznak kell tartanunk Allah pártfogoltjainak (aulijá’) keraamá-it (csodáit) és azokat a szokatlan újításokat, amiket Allah ad nekik a tudományok és felfedezések, képességek és hatások terén. Mint például azt, amit a Barlang című és más egyéb fejezetben is olvashatunk. Valamint azok, amiket e nemzet alapját képező prófétai kortársak, az őket követők és a többi vallásos erényes emberek közül tettek. Ami egészen a Feltámadás Napjáig létezni is fog.”

 

Allah egynéhány prófétai kortársnak is adott néhány keraamát és természetfölötti dolgot a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – életében és halála után egyaránt. Abu Hurejra – Allah elégedett vele – mondta: „Imádkoztunk a Allah Küldöttjével – Allah dicsérje és üdvözítse – az esti imát. Amikor leborult, akkor Hasan és Huszejn felmásztak a hátára. Amikor felült a kezével óvatosan levette őket a hátáról és a földre tette őket. Amikor ismét leborult, akkor visszamásztak. Amikor befejezte az imádkozást, a combjára ültette őket. Odamentem hozzá és azt mondtam: Ó Allah Küldöttje! Hazavigyem őket? Ekkor villámlott egyet az ég. És azt mondta (a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse): Menjetek anyukátokhoz. És a villám fénye addig világított, amíg haza nem értek.” Allah legyen elégedett mindnyájukkal. Anasz ibn MálikAllah elégedett vele – mondta: „Két férfi Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – kortársai közül hazaindultak a Prófétától – Allah dicsérje és üdvözítse – egy sötét éjszakán, és őket két fény kísérte, mintha lámpák lettek volna. Amikor más-más irányba mentek, akkor mindegyiket egy fény kísért, amíg a családjukhoz nem értek.” Al-Bukharí különféle lejegyzett láncolatában e két férfi Uszejd ibn Hudejr és Ibád ibn Bisr volt – Allah elégedett velük.Hisám ibn Orva hallotta az apjától, hogy Arvá bint Uvejsz meggyanúsította Szeíd ibn Zejd-et, hogy a földjéből egy darabot eltulajdonított. Panaszt tett ellene marván ibn Al-Hakam-nál. Szeíd azt mondta: Én eltulajdonítottam egy részt a földjéből azok után, amit hallottam Allah Küldöttjétől – Allah dicsérje és üdvözítse? Mit hallottál Allah Küldöttjétől – Allah dicsérje és üdvözítse? – kérdezte. Hallottam Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – mondani – felelte – „Aki egy arasznyit is jogtalanul elvesz, azon hét földnyi fog körbetekeredni a Feltámadás Napján.” Marván azt mondta neki ekkor: Nem kérek tőled ezek után több bizonyítékot. Szeíd az után így szólt: Ó Allah! Ha hazudott a nő, akkor tedd őt vakká és legyen a saját földje a sírhelye. A nő pedig addig nem halt meg, amíg meg nem vakult, majd amikor így botorkált a földjén, egyszer csak beleesett egy gödörbe és belehalt.

 

Allah megvakította őt és halálának helyét a saját földjére tette megválaszolva Szeíd – Allah elégedett vele – hozzá intézett fohászát.

 

A prófétai kortársakat követő generáció tagjai (tábiín egyes szám: tábií) közül többen kaptak Allahtól keraama-t mint a prófétai kortársak (szahába egyes szám: szahábí), mivel a prófétai kortársaknak – Allah elégedett velük – megvoltak azok az őket erősítő és támogató dolgok, amik mellett nem volt akkora szükségük arra, hogy Allah támogassa őket, mint az őket követő generációk számára. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – ott élt köztük, míg a következő generáció már nem találkozott vele. Ezért kaptak Allahtól több természetfölötti támogatást, mint az elődeik, hiszen szükségük volt az erősítésükre és útjuk és igaz voltuk alátámasztására. Dzehebí írta le a történelem könyvében Serhebíl ibn Muszlim al-Khaulání-ról, aki azt mondta: Prófétának állította magát Al-Aszvad ibn Kajsz al-Onszí Jemenben (a neve Ajhala vagy Abhala volt. Muszlim lett, amikor a többi jemeni is, majd eretnek lett még a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – idejében. Azt tartják róla, hogy ő volt az első muszlim, aki eretnekséget követett el. Sokan a népe közül tévútra tértek általa, amíg kiterjedt hatalma nem lett. De a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – halála előtt egy hónappal megölték.) Azt mondta: Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse állította magát Al-Aszvad Al-Onszí, és egyszer elküldetett Abu Muszlimért és azt kérdezte tőle. Tanúsítod, hogy Mohammed Allah Küldöttje? Azt felelte: Igen. És tanúsítod, hogy én Allah Küldöttje vagyok? Azt válaszolta: Nem hallom. Ekkor hatalmas tüzet rakatott és felszíttatta azt, majd belevettette Abu Muszlimot, ám az nem bántotta őt. Ekkor a királyságának lakói azt mondták: Ha az országodban megtűröd, akkor tönkreteszi azt neked. Ekkor megparancsolta neki, hogy utazzon el. Elment Medinába, de ekkor már Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – meghalt, és Abu Bakr lett a kalifa. A mecset egyik fala mellé állva kezdett imádkozni. Omar ibn Al-Khattáb – Allah elégedett vele – meglátta őt és megkérdezte: Hova valósi a férfi? Azt válaszolta: Jemeni. Azt kérdezte: Mit tett Allah ellensége azzal a barátunkkal, akit a tűzbe dobatott, de nem lett semmi baja? Azt felelte: Ő Abdullah ibn Thuvab. Azt mondta: Allahra kérdezlek! Te vagy az? Azt felelte: Ó Allah, igen. Ekkor Omar megcsókolta a szeme között. Majd magával vitte őt és Abu Bakr és maga közé ültette. Majd így szólt: Hála Allahnak, aki nem ragadott magához addig, amíg megmutatta nekem azt Mohammed – Allah dicsérje és üdvözítse – népéből azt, akivel azt tették, amit Allah legjobb barátjával, Ábrahámmal tettek – Béke legyen vele.

 

Tudjátok meg – Allah legyen irgalmas veletek –, hogy a keraama haszna, hogy megismerjük Allah hatalmát és mindenhatóságát. És ez a vallás támogatása és a pártfogolt tiszteletben részesítése. Általa megerősödik a hit, és támogatást nyer az a pártfogolt (valij) aki ezt Allahtól megkapta. Úgyszintén ez örömhír e valij számára és annak a prófétának a csodája, akinek vallását a valij követi. Amire viszont fel kell hívni a figyelmet az, hogy a valij istenfélő hívő, minden olyan szolgája Allahnak, aki őszinte szándékú Allah irányában és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – vallását követi, annak Allah tekintélyt ad és az összes többi vallásos teremtménynek is. Ám Allah pártfogoltjainak nincs kezében ártani vagy használni képes hatalom. És semmi isteni tulajdonságot vagy jogot nem birtokolnak. Allah tulajdonából nincs semmi a birtokunkban, nem teremtenek, és nem irányítják a világot. Nem szabad hozzájuk fohászkodni, sem tőlük félni vagy a reményt beléjük vetni Allahon kívül. Sőt, semmi rejtett dologról nincs tudásuk. Aki mégis azt állítja, vagy olyat tesz, ami Allah kizárólagossága legyen bármennyire is imádságos és ájtatos, hitetlenné válik, eretnekséget követ el. Akinek Allah keraamát adott azzal szemben nekünk a következőképp kell viselkednünk: jót kell róla és az életéről feltételeznünk, követnünk kell az erkölcsét és imádatosságát, amely során a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – követi. Tanuljuk tőle azt, ami tudást a Koránra és a Szunnára alapoz. És Allahtól kitartást és támogatást kérünk számára.

 

A halála után a következőt tesszük: Allah irgalmát kérjük számára, a Paradicsomot reméljük számára, és kérjük Allahot, hogy együtt lehessünk vele és a Prófétával – Allah dicsérje és üdvözítse – a Paradicsom legmagasabb fokozatában a Firdauszban. Nem szabad a sírjára mecsetet építeni, sem a sírját körbejárni vagy hozzá fohászkodni. Nem szabad neki fogadalmat tenni vagy áldozni, még ha Allah nevében is történik, esetleg sírján gyertyát gyújtani.

 

Tudnod kell, hogy aAllahnak jámbor istenfélő szolgája nem mondja magáról, hogy valij, sem azt hogy keraamát kapott tőle. Valamint vallási tetteit elrejti a nagy nyilvánosság előtt. A rosszat feltételezi magáról, miközben az Uráról a legjobbakat. Nem várja el az emberektől, hogy kezet csókoljanak neki, sem hogy simogassák. Magát gondatlannak és hanyagnak tartja.

 

Példaértékű az előbbi történet. Amikor Omar megkérdezte Abu Muszlim Al-Khaulánít arról az emberről, akivel az történt, ami Ábrahámmal is, akkor azt felelte neki: Ő Abdullah ibn Thuvab. És nem azt felelte, hogy én vagyok az. Azonban Omar a nagy tudós és hagyományozó rájött, hogy ő az, és ezért kérdezte: Allahra kérdezlek! Te vagy az? Ekkor felelte azt: Ó Allahra! Igen. Ha nem Allahra tett esküvel kérdezte volna, nem mondta volna, hogy ez ő maga. Halála után nem hallottuk, hogy a sírjára építettek volna, sem azt, hogy sírjához zarándokolnak, és azt körbejárják, vagy, hogy hozzá támogatásért esengnének.

 

Másik dolog. Az(Allah által támogatott személy), hogy valaki természetfeletti dolgot hajt végre, nem jelenti azt, hogy ő jó ember vagy, hogy valij . Ellenkezőleg. Mert van, hogy természetfelettit egy csaló sarlatán is végre tud hajtani, ami az embereknek Allah általi megkísértése és próbára tevése. Ahogy az majd az Daddzsál-lal (Antikrisztussal) fog történni. Abu Szeíd mondta: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – egyszer egy hosszú történetet mondott a Deddzsál-ról. Egyik része ez volt: „Eljön a Daddzsál, akinek tilos lesz majd átmennie Medina fátylán, így Al-Szibákh-ban telepszik le Medina mellett. Aznap egy férfi megy majd ki hozzá, aki a legjobb ember lesz, vagy az egyik legjobb ember, és azt fogja mondani: Tanúsítom, hogy te a Daddzsál vagy, akinek történetét elmesélte nekünk Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse. Erre a Daddzsál így fog felelni: Hogy látjátok, ha megölöm őt majd életre keltem fogtok-e kételkedni? Azt válaszolják majd (a követői): Nem. Ekkor megöli a férfit majd életre kelti. Ő pedig azt mondja majd neki: Esküszöm Allahra! Soha nem voltam ennyire bizonyos felőled, mint a mai nappal. Ekkor a Daddzsál meg akarja majd őt ismét ölni, de nem lesz rá képes.” A tanulság az, hogy természetfeletti dolgokat nem csak jóemberek képesek végrehajtani, ami így kísértés és próbatétel a többiek számára. Ami a mérvadó, az istenfélelem és a hit és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – követése.

 

Végezetül hallgassátok meg ismét Sáfií imám szavát: „Ha látod, hogy valaki a levegőben repül, vagy a vízen jár, addig ne ess ámulatba, amíg meg nem láttad, hogy a kötelező és önkéntes dolgokhoz hogyan áll.”

 

De Allah tudja igazán! És Allah dicsérje és üdvözítse a prófétánkat, Mohammedet, a családját és az összes kortársát.

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:52 )