Home Vallásjog (Fikh) Mekka és a Tilalmas Ház értéke és sajátossága

Mekka és a Tilalmas Ház értéke és sajátossága

2010. október 15.

Mekka és a Tilalmas Ház értéke és sajátossága

 

A dicsőség Allahot illeti, és Allah dicsérje és üdvözítse a Küldöttjét. Továbbá:

A magasztos Allah mondta: (Az Urad azt teremt, amit akar és azt is választ ki…) Korán, 28: 68. Tehát Allah a magasztos azt választ ki, amit óhajt, és azt is részesít előnyben a teremtményei közül, akit és amit csak akar. A Magasztos kiválasztotta egyik ilyen kiválasztott területe az Ő Tilalmas Háza a mekkai mecset és környéke. A magasztos Allah kiválasztotta a házát, és kiemelte azt a többi terület közül. Különleges értékekkel ruházta föl, mint:

1. Ez az első ház, ami az embereknek lett építve. A Magasztos pedig áldássá és vezérletté tette azt számukra. A magasztos Allah azt mondta: (Az első ház, ami az embereknek lett felépítve az, amelyik Bekkában (Mekkában) van, áldás és vezérlet a teremtmények számára.) Korán, 3: 96. Al-Bukharí és Muszlim jegyezték le Abu Dzerről – Allah elégedettsége vele –, hogy azt mondta: Így szóltam: Allah Küldöttje! Melyik mecset lett a Földön legelőször megépítve? Azt felelte: A Tilalmas Mecset.”

2. A magasztos Allah biztonságos tilalmas területté tette azt, tehát nem lehet ott ölni, sem fát kivágni, sem vadat lelőni vagy űzni. Allah a magasztos mondta: (…aki oda belép, biztonságban van…) Korán 3: 97. És azt: (és a házat menedékké és biztonsággá tettük…) Korán, 2: 125. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Ibn Abbászról ­– Allah elégedettsége vele –: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt Mekka meghódításakor: „Ezt a területet Allah tilalmassá tette azon a napon, amikor megteremtette az egeket és a Földet. Ez tilalmas is marad Allah tiltása által a Feltámadás Napjáig. Így ott énelőttem senkinek nem volt megengedett a harc. Nekem is csak egy órára lett megengedve a nappal során. Ez Tilos Allah tiltása következtében a Feltámadás Napjáig. Nem lehet a Fáit kivágni, sem a vadjai űzni, sem a talált tárgyakat felvenni kivéve, ha a gazdája megkeresése a cél. És nem lehet a friss növényzetét levágni. Al-Abbász megkérdezte: „Ó Allah Küldöttje! Kivéve a füvet, mert azt a kovácsaik és ötvöseik használják, valamint a lakásaikhoz. Ekkor azt mondta: Kivéve a friss füvet.”

3. Aki rosszra gondol ott – még ha nem is teszi meg – azt Allah fájdalmas kínnal fogja megbüntetni. Azt mondta a koránban: (…aki hitetlenséget vagy méltánytalanságot szándékozik ott, azzal fájdalmas kínzást fogunk megízleltetni.) Korán, 22: 25. Tehát ha csupán szándékában állt megtenni, de nem vitelezte ki a bűnt és hitetlenséget, akkor is megkapja érte a büntetést. Míg máshol csak akkor kap érte büntetést a muszlim, ha a rossz szándékát kivitelezi.

4. Tilos a hitetleneknek oda belépni, mert tisztátalanok, így nem közelíthetik meg a Házat. Allah a magasztos mondta: (Ó ti, akik hívők lettetek! A hitetlenek bizony tisztátalanok, ne közelítsék hát a Tilalmas Mecsetet ezt az évet követően…) Korán, 9: 28. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Abu Hurejráról – Allah elégedettsége vele –, aki mondta: „Abu Bakr elküldött engem arra a zarándoklatra, amelyiknek vezetőjévé őt tette meg Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – még a búcsú zarándoklata előtt egy csapattal, akik kihirdették az emberek között az áldozás napján: Nem zarándokolhat ez után az év után hitetlen, sem a Házat meztelen ember nem járhatja körbe.” A hitetlenek tisztátalansága szellemi és nem fizikai, hiszen az egyistenhit tisztaság úgy a hitetlenség tisztátalanság.

5. Allah ezt a helyet az ima irányává tette. Bárhol legyenek is e felé az Épület felé fordulnak imáik alkalmával. A magasztos Allah mondta: (Bárhová is mész fordítsd orcádat a Tilalmas Mecset felé! Bárhol is vagytok, fordítsátok orcátokat arra…) Korán, 2: 150. Tehát ez az istentisztelet iránya, amit Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – elfogadott, és ennek irányába imádkozott. Allah a magasztos mondta: (Bizony Mi látjuk orcád ég felé fordulását, ezért megváltoztatjuk neked az imairányt úgy, hogy elégedett leszel. Fordítsd hát orcádat a (mekkai) Tilalmas Mecset felé…) Korán, 2: 144. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – nagyon komolyan vette ezt a dolgot, ezért is tiltotta meg azt, hogy kis vagy nagy dolgának végzése alatt vele szembe vagy annak hátat fordítson a muszlim. Ez a két hiteles hagyománygyűjteményben található, az idézet pedig Muszlimé: Abu Ajjúb – Allah elégedettsége vele – mondta, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Ha nagy szükségeteket végzitek, akkor se szembe se háttal ne forduljatok az imairánynak, ellenben keletre vagy nyugatra.”

6. Az imádkozás jutalmának megtöbbszörözése. Ezt Al-Bukharí és Muszlim így jegyezték le Abu Hurejráról – Allah elégedettsége vele –, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: Az imádkozás ebben a mecsetemben többet ér, mint ezer imádság más mecsetben, kivéve a Tilalmas Mecsetet.” Dzsábir – Allah elégedettsége vele – mondta: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Az ebben a mecsetemben elvégzett ima ezerszer többet ér, mint a más mecsetben elvégzett, kivéve a Tilalmas Mecsetet, mert az ott elvégzett ima százezerszer többet ér a többinél.” Ahmed jegyezte le. Egyik magyarázat: ez az előny a kötelező és az önkéntes szorgalmi imákra is vonatkozik, és ez a valószínűbb in sá Allah.

7. Lehet oda utazni. Ebben a rangban megegyezik a mekkai Tilalmas Mecsettel a medinai Tilalmas Mecset, valamint a jeruzsálemi Aksza mecset is. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közlése, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Nem szabad más mecsethez utazni a három mecseten kívül: a Tilalmas Mecset, a prófétai Mecset és az Aksza Mecset.” Ez a hagyomány tiltja, hogy e három mecseten kívül más mecsethez utazzon valaki, annak meglátogatása szándékával. Mintha azt mondta volna: nem szabad látogatás céljából e három mecseten kívül más mecsethez utazni. Ezeket Allah kiemelte sajátos értékekkel a többi közül.”

8. Allah a magasztos ezt a helyet egy igen rangos istenszolgálat helyévé tette, ez az iszlám egyik fontos pillére, ami a zarándoklat. Tehát a muszlim ezt az imádati formát máshol nem végezheti el, csakis ott a Tilalmas Területének Tilalmas Házánál. Allah a magasztos mondta: (…Az emberek Allah iránti kötelessége a Házhoz történő zarándoklat mindazok számára, akik képesek módot találni rá…) Korán, 3: 97. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Ibn Omar – Allah elégedettsége velük – közlésében, aki mondta: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Az iszlám öt dologra épül: …és a Házhoz történő zarándoklatra…”

9. Az emberek azért célozzák meg, hogy a bűneikre megbocsátást nyerjenek és vezekeljenek. Al-Bukharí és Muszlim jegyezték le Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közlésében: A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Aki elzarándokol e házhoz és nem él ott házas életet sem bűnt nem követ el, úgy tér meg onnan, mintha aznap szülte volna az édesanyja.” Ó Allah! Ajándékozz meg minket a zarándoklattal!!!

A prédikáció második fele:

A dicsőség Allahot illeti, és Allah dicsérje és üdvözítse az Ő Küldöttjét. Továbbá:

10. A magasztos Allah magához kapcsolta a terület kiemelése révén e tisztelettel és megbecsüléssel. Így ösztönözve az embereket arra, hogy ők is tiszteljék és becsüljék e helyet. Ezért is hagyta meg Ábrahámnak és fiának, Izmaelnek azt, hogy tisztítsák meg a Házat: (…sugallva parancsoltuk Ábrahámnak és Izmaelnek, hogy tisztítsák meg a Házat a körbejárók, a visszavonulók, a meghajlók és leborulók számára…) Korán, 2: 125.

11. Allah a magasztos sehol máshol nem engedte meg a Körbejárást, csakis ott a Kába épülete körül. Azt mondta: (majd fejezzék be a szertartásaikat, és teljesítsék a fogadalmaikat, és járják körbe az Ősi Házat.) Korán, 22: 29.

12. Allah számára a legkedvesebb mecset a számára és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – számára legkedvesebb földterületen. Muszlim jegyezte le Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közlésében, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Allah számára a legkedvesebb területek a mecsetek, míg a legutálatosabbak a piacok.” Tehát a mecsetek a legkedvesebb területek Allah számára, és kétségtelen, hogy a mecsetek közül a legjobb és legfontosabb a Tilalmas Ház. Allah e Házat a számára legkedvesebb területen helyezte el, ami Mekka. Ahmed jegyezte le Abu Hurejráról – Allah elégedettsége vele –, aki így szólt: „A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – megállt Hazvaránál (egy mekkai tér) és azt mondta: Tudom, hogy te vagy Allah számára a legjobb terület, és Allah számára a legkedvesebb terület. Ha a néped nem űzött volna el engem, nem mentem volna el.”

13. Allah a magasztos Mekka bevezető szorosaihoz angyalokat küldött, akik Őrzik azt a Daddzsáltól. Al-Bukharí és Muszlim jegyezték le Anaszról – Allah elégedettsége vele –, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: nincs olyan terület, ahova ne tenné be a lábát a Daddzsál, kivéve Mekkát és Medinát. Nincs olyan bevezetőútja a városnak, ahol ne állnának angyalok sorfalban őrizve azt…”

14. Allah a magasztos esküje tárgyává tette két helyen is a Koránban: Korán, 90: 1. És Korán, 95: 1-3.

15. Az emberek szíve kötődik hozzá és vágyik oda. Ennek titka Ábrahám – Allah dicsérje és üdvözítse – fohásza, amikor mondta: (Urunk! Én egy terméketlen völgyben telepítettem le egyik utódomat a Tilalmas Házadnál. Urunk! Hogy elvégezzék az imát. Tedd hát, hogy egyes emberek szíve vágyjon oda, és gondoskodj róluk gyümölcsökkel, tán köszönetet mondanak.) Korán, 14: 37.

Ó Allah! Kérjük tőled a kegyedet!

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:51 )