Home Zuhd és Rakaik A kivonulás és Asúra… konklúziók és tanulságok (vázlat)
2010. december 10.
A kivonulás és Asúra… konklúziók és tanulságok (vázlat)

 

A teremtés célja az egyistenhit volt, vagyis Allah társak nélküli imádata. A magasztos Allah mondta: (a dzsinnt és az embert csak azért teremtettem, hogy engem imádjanak) Korán, Dzáriját 56. Ha betekintünk a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – életrajzába, és megfigyelnénk az ő és a kortársai eseményeit, azt találnánk, hogy azok e célhoz vezetnek. Nézz meg egy igen fontos eseményt, ami megváltoztatta a történelem menetét és fényessé tette azt. Ez pedig a kivonulás Mekkából Medinába. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – az otthonában, Mekkában élt, annak vizét itta, ételeit ette. Lakói megbecsülték őt és tisztelték, olyannyira, hogy a Megbízható néven becézték. Otthonában békében, biztonságban és nyugalomban élt. Miért hagyta el mindezt a jót? Miért hagyta el gyermekkora játszóterét és boldogsága színterét? Miért hagyta el családját és hazáját? Azért, hogy meg tudja valósítani azt a célt, azt az alapot, amiért teremtve lett mindenki. Hogy Allahot megfelelő módon tudja imádni, neki hódolni és őt szolgálni. Valamint, hogy Allah vallását tudja terjeszteni Allah földjén, és hogy Allah egyedüliségét tudja hinni és gyakorolni. Ahmed jegyezte le Abu Hurejráról – Allah elégedettsége vele –: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – megállt Hazvarában (egy terület Mekkán belül) és azt mondta: „Tudom, hogy te vagy Allah legjobb területe. Ha a lakóid nem üldöznének el engem, nem mennék el”. Egy fontos következtetés, amit a kivonulásból vonhatunk le: Allah iránti szeretet a mindenki más iránt érzettnél előrébbvaló. Még a saját magunk iránt érzett szeretetünknél is előrébb való. Jobban kell szeretni Allahot, mint a vagyonunkat és a hazánkat. Az ember azért teremtetett, hogy Allah szolgája legyen. Ahol ezt meg tudja tenni, oda kötelessége elmenni.

A kivonulás egyik konklúziója: Allah a magasztos megóvta a Prófétáját – Allah dicsérje és üdvözítse – ami három történelmi eseményből derül ki számunkra.

1. Amikor a bálványimádók megegyeztek abban, hogy megölik a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse –, és alaposan felkészültek. Megegyeztek abban, hogy egy fiatal kemény nemes fiút küldenek minden törzsből. Amikor azok kivont kardjaikkal álltak ajtaja előtt, szívükben rosszindulattal, és várták a megfelelő pillanatot, amikor kilép a házából az éjszaka második felében, amikor Allahnak szokott éjszakai imát végezni a mekkai Tilalmas mecsetben. Miközben ott álltak, a titkok és rejtett dolgok tudója közölte ezt vele. Amikor pedig kilépett a lakásából, és elhaladt köztük, miközben homokot szórt a fejükre és Allah szavát recitálta: (És eléjük és mögéjük gátat emeltünk, és ők nem láttak.) Korán, Jászín: 9. Igazat mondott Allah, amikor azt mondta: (És emlékezz, midőn azok, akik nem hittek cselt szőttek, hogy megkötözzenek, vagy megöljenek, vagy kiűzzenek. És cselt szőttek, de Allah is cselt szőtt, és Allah a legjobb cselszövő.) Korán, Anfál: 30.

2. Amikor a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – elhagyta otthonát és elindult a barlangba, a Kurejs törzs utána indult, hogy elfogják őt és a társát. Mindenhol keresték és vérdíjat tűztek ki a fejére. A keresők és hajtók megérkeztek a barlanghoz, a Thaur barlanghoz és megálltak annak bejáratánál, de Allah a magasztos vakká tette őket azzal, hogy fátylat borított a látásukra így nem vették őket észre. Al-Bukharí jegyezte le Anaszról: Abu Bakr – Allah elégedettsége vele – mondta: A Prófétával – Allah dicsérje és üdvözítse – voltam a barlangban. Láttam a bálványimádók közelségének nyomát és azt mondtam: Ó Allah Küldöttje! Ha valamelyikük lenéz, megpillanthat minket. Azt mondta: „Mit gondolsz két emberről, akik mellett Allah a harmadik?” Dicsőség a Királynak!

3. Amikor a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – kivonult és vele Abu Bakr az Igaz, és nyomukban ott volt Szuráka ibn Málik – Allah elégedettsége vele –, aki akkor még nem volt muszlim. A lova újra és újra levetette, mert mellső lábai a földbe süllyedtek. Ő pedig hallotta a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – recitálását, aki haladt előre és hátra sem fordult, míg Abu Bakr sűrűn hátrafelé nézelődött. Ekkor békét ajánlva hívta őket és kérte a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse –, hogy fohászkodjon a megmeneküléséért Allahhoz. Ezt követően Allah megszüntette az őt érő nehézséget majd muszlim lett. Allah így óvta meg a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse –. Ez egy tanulsággal teli utazás volt, amire mindenki felfigyelhet. A kardok körbezárták, otthonában, míg közte és köztük csak egy ajtó állt. Az üldözői pedig a barlang bejáratánál álltak. Szuráka pedig a fegyverektől súlyosan megrakodva utoléri őket. Olyan közel volt, hogy hallotta a recitálását. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – pedig e nehéz körülmények között az Urára bízza magát, híve a győzelemben. Bármennyire is legyen nehéz a helyzetetek, és bármekkora veszély is fenyegessen titeket, akkor is hívőnek kell maradnotok, aki az Urára bízza dolgát és várja győzelmét.

A prédikáció második fele:

Nemrég búcsúztattuk a kivonulás múltévét, és üdvözöltük újévét. Az évet egy igen fontos szertartással zártuk. A megbocsátás és az irgalom szertartásával. Olyannal, ami a Tűztől megment minket. Ez nem más, mint a zarándoklat, mai eltörli, ami megelőzte azt. Aki elvégezte a zarándoklatot és nem élt házaséletet sem bűnt nem követett el, az úgy tér haza, mintha aznap szülte volna az anyja. Az elfogadott zarándoklatnak pedig nincs más jutalma, mint a Paradicsom. Aki nem tud zarándoklatra menni, az sincs a megbocsátástól eltiltva. Nemrég itt volt Arafa napja, amit ha böjtölt meg lettek bocsátva a tavalyi és a jövő évi bűnei. Nincs olyan nap, amelyen Allah több embert mentene meg a tűztől, mint Arafa napján. Mindezek a Prófétáról – Allah dicsérje és üdvözítse – hiteles hagyományokban maradtak fenn. Tehát megbocsátással és a Tűztől megmeneküléssel búcsúztattuk a múlt évet.

Most pedig új évet köszöntünk, amely Allah tilalmas hónapjával Muharrammal kezdődik. Ha ekkor böjtöl valaki, nos annak böjtje a ramadáni után a legjobb. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: „…A Ramadán havi böjt után a legjobb Allah tilalmas hónapjának böjtje”. Muszlim. Ekkor van egy igen fontos nap, ami Asura napja. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – böjtölte és utasított minket ennek böjtjére, mielőtt Ramadán böjtje kötelező lett volna téve. Ez a két hiteles hagyománygyűjteményben található Áisa – Allah elégedettsége vele – közlésében. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – pedig igyekezett ezt böjtölni, ahogy ez a két hiteles hagyománygyűjteményben olvasható Ibn Abbász – Allah elégedettsége velük – közvetítésében. Azt is mondta – Allah dicsérje és üdvözítse –, hogy a böjtje eltörli a múlt év bűneit, ahogy azt Abu Katáda – Allah elégedettsége vele – mondta: Meg lett kérdezve Asura böjtjéről és azt mondta: „Eltörli a bűnöket egy évre visszamenőleg”. Azt is mondta – Allah dicsérje és üdvözítse –: „Ha élek jövőre is, akkor bizony böjtölni fogom a kilencedikét”, tizedikével együtt. Muszlim. Nos, megbocsátási lehetőséggel üdvözöltük el a tavalyi esztendőt és a jövő évet pedig úgyszintén megbocsátással kezdjük. Ez bizony Allah irgalma irántunk.

Ebben igen fontos tanulságokat lelünk. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: „Ha jövőre is élek, akkor bizony a kilencedikét böjtölni fogom”. Tanulság: Kötelező a hitetlenektől különbözni. Az ős hitetlenektől és az Írás népétől is. Muszlimok! Különbözzetek a hitetlenektől! Óvjátok az iszlám arab identitásotokat. Óvakodjatok attól, hogy kövessétek a hitetlenek szokását, vagy ne adj isten imádatát. Legyetek büszkék a vallásotokra és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – szunnájára. Nem tudtok előrébb jutni, és a többi nemzetet legyőzni, csakis a Koránnal, a Szunnával és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – követésével.

Másik tanulság Asura napjának böjtjével kapcsolatban. A zsidók azt mondták a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse –: Ez az a fontos nap, amikor Allah megmentette Mózest és népét, és megfullasztotta Fáraót és népét. Mózes pedig hálából böjtölte e napot, mi pedig böjtöljük. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: „Mi jobban megérdemeljük és közelebb állunk Mózeshez, mint ti.” ezért böjtölte Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – és utasított minket a böjtölésére. Láthatod, mily hálával fogadta e kegyességet, imádattal az áldást és nem pedig bűnnel és ellenszegüléssel. Mózes böjtölte Asúra napját köszönetképp az Urának, amiért megmenekítette őt a fulladástól és győzelemre juttatta az ellenségével szemben. A muszlimoknak is így kéne viselkedniük, Uruk által kapott kegyeket jótettekkel és engedelmességgel és istenszolgálattal köszönjék meg, ne pedig bűnnel. Nézd meg, hogyan fogadják napjainkban a muszlimok Allah kegyeit és áldását. A legtöbbjük – kivéve, akiket a magasztos Úr megment – e kegyeket bűnnel köszönik meg, és olyan tiltott dolgok elkövetésével, amiknek következtében Allah haragvását vonják magukra. Azt láthatjuk, hogy az esküvőjekor zenét és énekeseket hallgatnak, táncolnak, és alkoholt fogyasztanak. Az új örömeseményekkor, mint a haláltól megmenekülés, újszülött érkezésekor, munkahely megszerzésekor és egyéb hasonló örömökkor.

Másik következtetés, amit a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – következő szavából tanulhatunk: „Mi jobban megérdemeljük és közelebb állunk Mózeshez, mint ti.” Mohammed és Mózes két nemes küldött. Vallásuk egy, útjuk egy, mindkettőt Allah küldte el. Így bármennyire is sok idő telt el kettejük között, mi akkor is közelebb állunk Mózeshez, mint azok, akik megszegték a szabályait. Nem lehet helybeli sem időbeli akadálya annak, hogy a muszlimok foglalkozzanak egymással, még ha a muszlimok más nemzethez vagy generációhoz is tartoznak. Ha e vallási testvériség összeköti Mohammedet és a követőit, és Mózest és annak valódi követőit, akkor milyen lehet a kapcsolat a megbízható Mohammed követői között? Kétségtelen, hogy a muszlimoknak egymást előnyben kell részesíteniük. Ezért aztán nektek kedves muszlimok kötelességetek egymással összetartani és nem széthúzni, megegyezni és nem összeveszni! Mindez az összetartás pedig a Korán és a Szunna alapján kell, történjen, nem pedig a kények és vélemények alapján. Ez egy fontos tanulsága ennek az eseménynek, Asúra napjának és a kivonulásnak.

Allah tudja igazán!

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:47 )